مقالات

معرفی رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی در موسسه اوج یادگیری

معرفی رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی در موسسه اوج یادگیری مقدمه ای بر معرفی رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی : تعدد، تنوع و اهمیت بناها و محوطه‌های تاریخی و بالا بردن کیفیت توان اجرایی در زمینه مرمت و حفاظت از این بناها، بیانگر ضرورت تربیت متخصص حفاظت و …

تماس با خط 1
تماس با خط 2