مقالات

موسسه اوج یادگیری از هدف تشکیل رشته تکنولوژی شیلات میگوید

موسسه اوج یادگیری از هدف تشکیل رشته تکنولوژی شیلات میگوید مقدمه ای برای معرفی رشته تکنولوژی شیلات : امروزه با توجه به نرخ رشد جمعیت، ضروری است که قسمت عظیمی از کمبود پروتئین را از بخش شیلات تأمین نمود؛ یعنی باید از منابع آبی داخلی و آب‌های آزاد استفاده مطلوب …

تماس با خط 1
تماس با خط 2