مقالات

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (6)

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (6) الف- فیش های مربوط به لغات در هنگام مطالعه ی درس ادبیّات، هرگاه به لغاتی رسیدید که احساس کردید مهم هستند یا به یادسپاری آنها برای شما مشکل است و همچنین لغاتی که از نظر املایی مهم هستند، آنها …

تماس با خط 1
تماس با خط 2